1. تعداد جلسات و شهریه هر ترم طبق آیین نامه آموزشگاه (با نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی) تعیین می گردد.
 2. مبلغ 20 هزار تومان به عنوان هزینه ثبت مشخصات و تشکیل پرونده دریافت می گردد.
 3. در هنگام ثبت نام در دوره شهریه باید کامل تسویه گردد.
 4. درصورتی که شهریه در ابتدای ترم کامل تسویه شده باشد هنرجو می تواند در طول دوره با اطلاع قبلی (حداقل یک روز قبل) یک غیبت مجاز داشته باشد. در غیر این صورت عدم حضور در کلاس حتی با اطلاع قبلی به منزله غیبت تلقی می شود و جزء جلسات منظور خواهد گردید.
 5. تقسیط شهریه از ترم دوم امکان پذیر می باشد و شامل یک جلسه غیبت مجاز نخواهد بود.
 6. برای ورود به کلاس داشتن برگه حضور الزامی است ، در صورت داشتن بدهی برگه حضور صادر نخواهد شد.
 7. تاریخ و ساعت کلاس طبق جدول زمان بندی آموزشگاه و انتخاب هنرجو تعیین می شود  و هنرجو موظف است راس ساعت مقرر در کلاس حضور یابد . تاخیر جزء ساعت کلاس محسوب و غیبت جزء جلسات ترم منظور می گردد.
 8. در طول ترم شرایطی پیش خواهد آمد که آموزشگاه مجبور به جابجایی ساعت انتخابی هنرجو می شود،  این تغییر با رضایت هنرجو صورت خواهد گرفت.
 9. ثبت نام ترم جدید مشروط به پرداخت شهریه در آخرین جلسه ترم قبلی می باشد ، در غیر این صورت پرونده شما توسط سیستم بایگانی و زمان انتخابی شما آزاد خواهد شد و به هنرجوی دیگر تعلق می گیرد.
 10. رضایت والدین برای هنرجوی زیر 18 سال الزامی است.
 11. در صورت تشکیل نشدن کلاس از طرف آموزشگاه (در ایام سوگواری یا غیبت مدرس) کلاس جبرانی برگزار می شود و هنرجو موظف است در ساعت تعیین شده در آموزشگاه حضور یابد. عدم حضور به منزله غیبت محسوب می شود.
 12. در صورت انصراف قبل از شروع دوره 30% از مبلغ شهریه کسر و مابقی مرجوع خواهد شد . چنانچه هنرجو در طول ترم (حتی بعد از تشکیل اولین جلسه) انصراف دهد به هیچ عنوان شهریه وی قابل برگشت نخواهد بود.
 13. هرگونه شکایت، اعتراض یا پیشنهاد (درخصوص نحوه تدریس و رفتار اساتید، مشکلات کیفی و فنی، برخورد منشی و...) مستقیماً به مدیر آموزشگاه اعلام گردد.