کادر اجرایی

  مجتبی ملک ثابت

  کارشناسی ارشد فناوری سیستم های قدرت

  سمت : مدیر داخلی مجموعه، مدیریت وب سایت و شبکه های مجازی مجموعه، طراح

 

 

   احسان صارمی

   کارشناس IT

   سمت : مسئول IT مجموعه

 

 

  حمید باختر

  کارشناسی مهندسی صنایع

  سمت : مدیر مسئول واحد فروشگاه